Dr. G.A. van den Brink | Het karakter van Jezus | Galaten 5:22

do. 17 sep. 2020
29x beluisterd
lengte: 37:56
Schriftlezing: Galaten 3:1-5 en 5:16-26. Tekst: Galaten 5:22. Het thema: Het karakter van Jezus 1. De Gever van de Geest 2. De vrucht van de Geest 3. De strijd van de Geest